همایش مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه نشانه مهر

با حضور مشاورین برجسته کشور:
جناب آقای عظیمی فر
جناب آقای مسعود مهریاد

مهمام ویژه : هنرمند محترم آقای پوریا پورسرخ

 

گزارش تصویری