مهارت های زندگی:

« شکل دادن به زندگی از درون تا بیرون »

مهارت دوم=مهارت توانایی همدلی:

توانایی همدلی یعنی قابلیت شناخت احساسات دیگران؛ توانایی همدلی یعنی اینکهفرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد ، درک کند. همدلی به فرد کمک می کند تا انسان های دیگر وقتی که با ما متفاوت هستند را بپذیریم و به آن ها احترام بگذاریم.

hamdeli

کسانی که همدلی بیشتری دارند:

۱- به دیگران علاقمندند.

۲- افراد مختلف را تحمل می کنند.

۳- پرخاشگری کمتری دارند.

۴- دوست داشتنی ترند.

مهارت همدلی، روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجار رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده ، نسبت به انسان های دیگر منجر می شود.

همدلی بر پایه خودآگاهی بنا می شود. هر قدر نسبت به احساسات خودمان گشاده تر باشیم، در دریافتن احساسات دیگران ماهرتر خواهیم بود.

افراد مبتلا به ناهمدلی ، که هیچ ایده ای در باره احساسات خودشان ندارند؛ وقتی به شناخت احساسات دیگری می رسند کاملاً عاجز می شوند. گویی از نظر عاطفی نفوذ ناپذیرند. این افراد به پیام ها و رشته های عاطفی که از خلال کلمه ها و اعمال افراد به بیرون تراوش می کند ؛ ( لحن بیان یا تغییر در حالت های چهره ، سکوتی گویا ، لغزشی افشاگر ) هیچ توجهی نمی کنند.

خاطراتی از  همدلی و ناهمدلی:

خاطرات خود را مرور کنید و مواردی که از دیگران انتظار همدلی داشته اید را بنویسید. احساسات خود را در آن شرایط بیان کنید و اینکه چه کسانی با شما همدلی کرده اند و آن ها چه ویژگی هایی داشته اند.

اجزای مهارت خودآگاهی:

۱- علاقه داشتن به دیگران

۲- تحمل افراد مختلف

۳- رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر

۴- دوست داشتنی تر شدن (دوستیابی)

۵- احترام قائل شدن برای دیگران

کمیته آموزشی و مشاوره پیشگامان ایران